Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden AboMedico B.V. CONSUMENTEN

Artikel 1: Gegevens AboMedico

Dit zijn de algemene voorwaarden van AboMedico B.V. (hierna: AboMedico) gevestigd aan de Geulweg 5 te (3356LB) Papendracht en ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 77839307. AboMedico verhandelt haar producten onder andere via de websites www.AboMedico.nl voor bedrijven en www.numondkapjes.nl voor consumenten. AboMedico is telefonisch bereikbaar voor consumenten via telefoonnummer 078 303 0455 en per e-mail op klantenservice@numondkapjes.nl.

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, leveringen en werkzaamheden van en overeenkomsten met AboMedico. De partij waaraan AboMedico levert en/of zij een offerte zendt of waarmee zij samenwerkt, wordt hierna (de) “Klant” genoemd. Algemene voorwaarden van Klant en/of afwijkingen van deze voorwaarden die Klant opneemt in zijn opdracht, bevestiging of andere berichten, gelden alleen als AboMedico daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3 – Het aanbod, eventuele wijzigingen en vergissingen

Prijzen, omschrijvingen van producten en/of andere informatie (zoals informatie over levertijden) op de website en andere uitingen van AboMedico kunnen wijzigen. Voor nieuwe bestellingen geldt uiteraard alleen de prijs en actuele informatie op het moment van bestellen. Prijzen of informatie in offertes zijn – als daar geen specifieke termijn voor is afgesproken – in elk geval niet meer dan 1 dagen geldig. Voor nieuwe bestellingen geldt alleen de prijs en actuele informatie op de website op het moment van bestellen. AboMedico kan niet worden gehouden aan kennelijke fouten in haar uitingen of op haar website.

Artikel 4 – De overeenkomst

Een overeenkomst met AboMedico komt tot stand als de Klant bestelt en betaalt via de website. Indien de Klant een aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard of een bestelling plaatst, bevestigt AboMedico onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door AboMedico is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden. Indien een aanbod door de Klant wordt aanvaard of de Klant bestelt via de website, heeft AboMedico het recht het aanbod of de bestelling binnen 7 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding of de bestelling alsnog te herroepen door schriftelijk aan de klant te laten weten dat zij de overeenkomst of de bestelling niet kan of wil uitvoeren.

Artikel 5 – Prijs en betaling

Alle op de website en andere uitingen van AboMedico vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en eventuele betaalkosten worden op de website vermeld en in ieder geval in het bestelproces getoond.

Voor overeenkomsten die niet meteen of bij herhaling worden uitgevoerd, heeft AboMedico vanaf twee weken na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen als haar inkoopprijzen wijzigen of zij zelf met prijsstijgingen wordt geconfronteerd. In dat geval zal AboMedico de Klant per email of anderszins berichten. De Klant die niet akkoord gaat met de wijziging heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen schriftelijk op te zeggen of te ontbinden zonder dat hem daarvoor enige kosten in rekening zullen worden gebracht. AboMedico zal eventueel al betaalde bedragen dan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 3 dagen terugbetalen.

De Klant dient betalingen aan AboMedico volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

Zodra de bestelling en betaling door AboMedico is ontvangen, verzendt AboMedico de producten zo spoedig mogelijk aan de Klant. AboMedico is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verplichtingen. De levertermijn wordt bij de bestelling aangegeven. Bij gebreke daarvan is die maximaal 14 dagen, met uitzondering van producten die zich nog niet in Nederland bevinden – daarvoor gelden afwijkende termijnen, een en ander zoals aangegeven op de website bij de informatie over de betreffende producten. Levertijden zijn geen fatale termijnen, maar zijn indicatief.

Tenzij anders afgesproken, gaat het risico van de te leveren producten over op de Klant zodra zij op het opgegeven afleveradres zijn geleverd. Als de Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. Indien de Klant of de door hem aangewezen derde op het overeengekomen levertijdstip niet op het afleveradres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, zal AboMedico de producten op een in overleg met de Klant nader te bepalen ander tijdstip en/of andere dag opnieuw aan klant aanbieden. AboMedico is gerechtigd de kosten van een nieuwe bezorgpoging in rekening te brengen bij de Klant. Indien bezorging door nalaten of toedoen van de Klant onmogelijk blijkt, komt de betalingsverplichting niet te vervallen.

Indien AboMedico de producten niet binnen de overeengekomen termijn of conform de opgegeven specificaties kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis met mededeling van de te verwachten nieuwe levertermijn en/of spant zij zich in om een vervangend product van soortgelijke kwaliteit aan te bieden. De Klant heeft dan het recht om de overeenkomst te beëindigen of te annuleren, maar heeft dan geen recht op vergoeding van eventuele schade veroorzaakt door de late levering of de beëindiging/annulering/aanpassing. De Klant deelt AboMedico zo spoedig mogelijk (maar in elk geval binnen 3 dagen) na diens mededeling over te late of afwijkende levering mede of hij alsnog nakoming van de overeenkomst wil of deze wenst te beëindigen.

Artikel 7 – Verlengd eigendomsvoorbehoud

Zolang de Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen (ook die in het kader van eerdere bestellingen zijn geleverd) eigendom van AboMedico. De Klant zal de producten van AboMedico tot het moment van ingebruikname bewaren in de originele verpakking.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Algemeen: geen garantie op voorkomen besmetting Covid19-virus

De mondkapjes en mondmaskers die AboMedico levert beogen de kans op besmetting met het Covid19-virus te beperken. De mondkapjes van AboMedico voldoen aan de wettelijke normen. Besmetting kan echter niet gegarandeerd voorkomen worden door het dragen van een mondkapje.

Gebreken

Indien een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt (gebrekkig of defect wordt geleverd) of niet voldoet aan de toepasselijke normen, dan dient de Klant binnen uiterlijk 2 maanden nadat hij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken AboMedico daarvan in kennis te stellen. Bij een gebrekkig product, mag de Klant (mits het gebrek uiteraard niet door toedoen van de Klant is ontstaan) ervoor kiezen de overeenkomst met AboMedico te ontbinden. Na ontvangst van het gebrekkige product zal AboMedico de koopprijs terug betalen of (indien mogelijk en gewenst) een vervangend product sturen. In alle gevallen geldt, voor zover dit wettelijk is toegestaan, ook bij levering aan consumenten dat AboMedico niet aansprakelijk is voor eventuele gevolgschade en/of indirecte schade door haar eventuele tekortschieten.

Artikel 9 – Zichttermijn / herroepingsrechtt

Indien er sprake is van consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken via klantenservice@abomedico.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele, ongeopende verpakking (inclusief bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Mondkapjes vallen onder hygiëneproducten, om die reden mogen uitsluitend ongeopende verpakkingen retour gestuurd worden. Indien de verpakking van de producten bij de afnemer zijn geopend, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen bepaald is in de vorige zin, draagt AboMedico er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 10: Eventuele nietige bedingen

Als een of meer bedingen in deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, tast dat de geldigheid van de overige algemene voorwaarden niet aan.

Artikel 11: Persoonsgegevens

AboMedico gebruikt en bewaart de eventuele persoonsgegevens die zij in het kader van overeenkomsten met de Klant verkrijgt alleen voor de uitvoering van de overeenkomst en eventuele toekomstige overeenkomsten. Zij stelt die niet aan derden (behalve de vervoerder) ter beschikking. AboMedico zal redelijke beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van de betreffende gegevens. Op verzoek verwijdert AboMedico eventuele persoonsgegevens van de Klant direct na uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 – Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle overeenkomsten tussen AboMedico en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mochten er tussen AboMedico en de Klant geschillen ontstaan, dan is de rechtbank van het arrondissement waar de Klant woonachtig is bevoegd in eerste instantie kennis te nemen van eventuele geschillen. AboMedico en de Klant zullen eventuele geschillen echter in eerste instantie trachten in goed overleg op te lossen.